+421 905 891 023

+421 46 5426 189

office@lkwnataly.sk

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám poskytujeme informáciu podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie), a v rozsahu stanovenom v § 19 ods. 1 až 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

Kto spracúva Vami poskytnuté osobné údaje?

Prevádzkovateľ:

NATALY TRANSPORT s.r.o., Hlboká cesta 191/21, 972 26 Nitrianske Rudno,

IČO: 46388591,

hlinkova@lkwnataly.sk ,

Ing. Iveta Hlinková

+421 907 149 499

 

Aké údaje o Vás spracovávame?

Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, poprípade titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré nám poskytujete, aby boli použité v prípade odpovede na kontaktný formulár. Údaje spracúvame na základe §13 odst.1 písm.b Zákona.

 

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely komunikácie mezi nami a Vami.

 

Zábezpeky

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme ani neposkytujeme iným subjektom kďalšiemu spracovaniu. Nevykonávame profilovanie ani prenos údajov do tretích krajín.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

 

Poučenie o právach dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb sú v plnom rozsahu spracované v § 19 až § 30 Zákona.

Jedná sa predovšetkým o:

• právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom

• právo na vymazanie osobných údajov

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

• právo namietať spracúvanie osobných údajov

• právo na prenos svojich osobných údajov

• právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

• právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozorného orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky .

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi . Voči Prevádzkovateľovi si môže svoje práva uplatniť písomnou žiadosťou alebo žiadosťou prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám poskytujeme informáciu podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie), a v rozsahu stanovenom v § 19 ods. 1 až 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(ďalej len „Zákon“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

KTO SPRACÚVA VAMI POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ:

NATALY TRANSPORT s.r.o., Hlboká cesta 191/21, 972 26 Nitrianske Rudno,

IČO: 46388591,

hlinkova@lkwnataly.sk ,

Ing. Iveta Hlinková

+421 907 149 499

 

AKÉ ÚDAJE O VÁS SPRACOVÁVAME?

Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, poprípade titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré nám poskytujete, aby boli použité v prípade odpovede na kontaktný formulár. Údaje spracúvame na základe §13 odst.1 písm.b Zákona.

 

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na účely komunikácie mezi nami a Vami.

 

ZÁBEZPEKY

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme ani neposkytujeme iným subjektom kďalšiemu spracovaniu. Nevykonávame profilovanie ani prenos údajov do tretích krajín.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

 

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB

Práva dotknutých osôb sú v plnom rozsahu spracované v § 19 až § 30 Zákona.

Jedná sa predovšetkým o:

• právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom

• právo na vymazanie osobných údajov

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

• právo namietať spracúvanie osobných údajov

• právo na prenos svojich osobných údajov

• právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

• právo podať sťažnosť a návrh na začatie konania dozorného orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky .

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi . Voči Prevádzkovateľovi si môže svoje práva uplatniť písomnou žiadosťou alebo žiadosťou prostredníctvom elektronickej komunikácie.

CENOVÁ PONUKA

V pripade, že máte záujem o cenovú ponuku, alebo máte nejaké otázky alebo pripomienky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tohto formuláru. My sa vám v čo najkratšom čase ozveme na uvedené kontakty.